חברי צוות אחו״ה

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 25/12/2017 כניסות

דורית מנס-שטרן, מרכזת

רחל הרטוב

לאה הנדלמן

ליאורה לוי

חיאור קולודני

רות ברמן

שרונה סטנהיל

מיכל כרמון

אסף חריטן

צביפרץ כהן